Police Yoga Camp

Yog Prashikshan Shivir :V C Yogi   at    Howrah Police Camp                                                        Picture 161 Picture 168 Picture 166 Picture 167 Picture 164 Picture 163 Picture 169

Picture 162

Yog Persona Camp       For     South 24 Parganas Police

1st  To 8th Feb ,2016

At South 24 Parganas Police Line , Alipur

DSC06501 DSC06505 DSC06512 DSC06515 DSC06516 DSC06518  DSC06519 DSC06523 DSC06529 DSC06536 DSC06542 DSC06547 DSC06552 DSC06556 DSC06558 DSC06561 DSC06568 DSC06575